MB AGEAS LIFE

CÔNG TY BẢO HIỂM

Giới thiệu

Ngân hàng quốc gia tại Việt Nam (MB là viết tắt của Ngân hàng Quân đội). Đây là công ty bảo hiểm của họ. 8AMSTUDIO thiết kế bộ lịch khá độc đáo cho họ, các lớp thể hiện tháng tạo nên một cuốn lịch hình bông hoa.

Thiết kế

Lịch

Thời gian

Tháng 8 2018
Tháng 10 2018