PETIT FICHIER

LƯU TRỮ TẬP TIN

Giới thiệu

www.petit-fichier.fr là một trang web lưu trữ miễn phí đối với các tệp dung lượng nhỏ. Logo là một biểu tượng tập tin có hình dạng chữ “P”.

Thiết kế

Logo

Thời gian

Tháng 9 2019