C-CUBE

TIỆN NGHI THÔNG MINH

Giới thiệu

Cơ sở vật chất thông minh trong khoa học đời sống. Biểu tượng logo được tạo từ 3 chữ cái C (Clean Cube Concept) tiến lên phía trên, cho thấy tốc độ phát triển nhanh và tiến trình mô-đun.

Thiết kế

Logo
Website
Văn phòng phẩm
Catalog
Poster

Thời gian

Tháng 2 2019
Tới nay