WINGMAN

HƯỚNG DẪN TẠO LẬP SỰ HẤP DẪN

Giới thiệu

Nếu bạn thích ai đó nhưng chưa biết cách tiếp cận người ấy, họ sẽ ở đây để giúp bạn. Logo đại diện là một chiếc mặt nạ có cánh.

Thiết kế

Logo

Thời gian

Tháng 3 2019
Tháng 4 2019