FPT

CÔNG NGHỆ VÀ VIỄN THÔNG

Giới thiệu

Một trong những công ty công nghệ và viễn thông lớn nhất tại Việt Nam, hiện diện tại đa quốc gia trên toàn cầu. Chúng tôi đã thiết kế bản giới thiệu Tập đoàn này cho năm 2023.

Thiết kế

Bản giới thiệu tập đoàn

Thời gian

Tháng 2 2023
Tháng 3 2023